Dne 14. ledna 2014 podepsaly ruská a maďarská vláda dohody o stavbě dvou nových energetických jednotek JE Paks na základě ruské technologie VVER generace III+, každý o výkonu 1200 megawattů. Hlavním záměrem maďarské vlády je zajistit spolehlivé zdroje energie, nižší ceny elektřiny a dodržení emisních norem. Řada politiků a organizací, vystupujících proti jaderné energetice obecně, od té doby neustále zpochybňuje tuto volbu, a to jak stavbu jako takovou, tak výběr ruského dodavatele. V tomto článku uvádíme odpovědi na některé jejich otázky a námitky.

jaderná energie - Proč si Maďaři vybrali ruskou technologii a energetické jednotky typu VVER-1200? - Ve světě (image4 paks2 hu 740) 1
Vizualizace dvojice bloků VVER-1200 v JE Paks. (Zdroj: Paks2.hu)

V Maďarsku bylo zachování výrobních kapacit JE Paks vždy klíčovým tématem pro odborníky v energetice, kteří myslí v dlouhodobém hledisku a s ohledem na zájmy země jako celku. V průběhu posledních deseti let, kdy se začal víc a víc blížit konec provozní doby starých bloků JE Paks, otázka, jak zachovat stávající výrobní kapacity, začala být stále aktuálnější. Očekáváme, že v Maďarsku bude levný, spolehlivý a stále přístupný zdroj elektrické energie s nízkými emisemi, kterým jaderné elektrárny jsou, stejně zapotřebí za čtyřicet let jako dnes. V současnosti v Maďarsku výroba JE Paks pokrývá přibližně 50 procent vnitřní spotřeby elektřiny.

Jaderný konsensuz

Dějiny nové elektrárny v Paksi začaly v dubnu roku 2008, kdy tehdejší generální ředitel společnosti MVM písemnou formou podal oznámení ministrovi s příslušnými kompetencemi, v němž popsal iniciativu na rozšíření výrobních kapacit jediné maďarské JE. Podnět k tomu dal ministr financí, z jehož nařízení začal v roce 2007 generální ředitel státní společnosti pro privatizaci a správu státních aktiv «ÁPV Rt.» zkoumat otázku stavby nových bloků. V prvních měsících roku 2009 nabraly události rychlý spád: koncem března došlo k historickému milníku – hlasování, v němž 330 poslanců se vyjádřilo pro nové energetické jednotky. Složení kladných hlasů bylo následující: strana MSZP (Maďarská socialistická strana) – 180, strana Fidesz (Maďarská občanská unie) – 109, strana KDNP (Křesťansko-demokratická lidová strana) – 19, strana SZDSZ (Svaz svobodných demokratů) – 15, nestraníci – 7 hlasů, přičemž 6 poslanců bylo proti a 7 se zdrželo. Byla tak přijata parlamentní rezoluce o předběžném souhlasu se zahájením přípravy ke stavbě nového bloku (či více bloků) na JE Paks.

V roce 2009 při studiu různých možností financování vláda postupně došla k nápadu prodat za účelem získání prostředků pro stavbu nových kapacit minoritní (do 49 %) balíček akcií projektové společnosti strategickým investorům. Zároveň společnost MVM Zrt., maďarský výrobce elektřiny, nebyla schopna projekt zcela finančně zajistit. Jinými slovy, pro tehdejší vládu bylo přijatelné prodat až 49 procent nových bloků zahraničním investorům. Na základě různých analýz a výzkumů, provedených na stávajících blocích JE Paks, bylo v závěrečném odborném stanovisku vládě doporučeno postavit nové jednotky s reaktory typu VVER (tlakovodního) generace III. K výstavbě byly předběžně doporučeny reaktory nejnovějších typů s potenciálně nejlepšími vyhlídkami do budoucnosti: ruský VVER-1000, americký AP-1000 a francouzský EPR 1600. Ze zevrubné analýzy energetiků vyplynul závěr, že z hlediska výkonu a stability v rámci přenosové soustavy bude nejvhodnější postavit dva bloky s výkonem 1000 MWt jako nejméně zatěžující síť. Blok EPR s výkonem 1600 MW byl už tehdy uváděn jako předimenzovaný pro místní podmínky.

Na stavbě finské JE Olkiluoto-3, kde byl jako základ zvolen reaktor typu EPR, bude zjevně stavba probíhat mnohem déle oproti původnímu plánu kvůli technickým problémům a nedostatkům v kvalitě některých komponent, zatímco investic si projekt vyžaduje stále víc a již značně překročily rozpočet. Podle současných zpráv ze staveniště bude tento blok hotov až na konci roku 2019, tedy o deset let později oproti původně plánovanému roku 2009. Žádné reference nebyly k dispozici ani u americké technologie AP-1000 – stavba prvních bloků tohoto typu byla zahájena až v roce 2009 na čínské JE Sanmen. Tam se rovněž s velkou pravidelností vyskytovaly technické problémy, potíže a nedostatky v řešeních, navíc prohloubené probíhající insolvencí společnosti Westinghouse. Proto první na světě dokončený blok s reaktorem AP-1000, čínský Sanmen-1, byl připojen do sítě až koncem června letošního roku. Zhruba ve stejné době, a rovněž v Číně, na bloku Taishan-1, byl do sítě zapojen první na světě blok typu EPR.

Ruské bloky typu VVER-1000 už v té době měly reference. V roce 2007 například byl zahájen průmyslový provoz  dvou jednotek typu VVER-1000 na JE Tianwan v Číně. U bloků tohoto typu už tehdy byly důsledně uplatňovány bezpečnostní principy a požadavky v souladu s mezinárodními normami a obecně přijímaným konsenzem s bezpečnostní rezervou navíc. Ruské bloky, stavěné v Číně, už v té době byly vybavovány kontejnmenty a lapači aktivní zóny. Je také důležité zdůraznit, že už v té době byla celá řada bloků typu VVER-1000 a VVER-1200 rozestavěna, jak v Rusku, tak mimo něj, nebo byly na jejich výstavbu uzavřeny smlouvy, byly tedy k dispozici alespoň částečné reference. Předběžné výpočty rentability ukázaly, že při provozní době 60 let příjmy z prodeje elektřiny několikanásobně přesáhnou počáteční investice.

Mezi jadernými energetickými bloky, které jsou dnes ve světě v provozu, téměř 70 procent instalovaných kapacit (které celkově činí 398 000 MW, téměř 45-krát více, než je Paks v Maďarsku) jsou bloky s vodo-vodními reaktory VVER. V posledních desetiletích navíc tento podíl stále roste. 83 procent bloků, které jsou ve výstavbě, jsou také tohoto typu. Volba technologie, založené na použití tlakovodního schématu, je také poplatná obrovským zkušenostem, které domácí inženýři nashromáždili během provozu JE Paks v oblasti stavby, provozu a rozvoje těchto jednotek, a také při školení personálu a údržbě.

Po maďarských parlamentních volbách v roce 2010 druhá vláda Viktora Orbána uvedlo přípravu a přijetí Národní energetické strategie jako prioritní strategický úkol, jehož hlavním účelem bylo posílení energetické soběstačnosti Maďarska. Dlouhodobé zachování domácích jaderných kapacit pak bylo uvedeno jako jedna z nejdůležitějších met při dosažení tohoto cíle. Proto strategie, přijatá parlamentem na konci 2011, již v sobě obsahovala plán pro budoucí rozvoj jaderných kapacit – tedy, přesněji řečeno, právě stavbu dvou nových bloků. Podle něj by pátý (první nový) blok JE Paks měl být uveden do energetického a komerčního provozu v roce 2025, šestý pak nejpozději o pět let později.

Ekonomická hlediska

Už v té době vláda pojala záměr posílit státní účast v energetice, aby zajistila dlouhodobě přístupné ceny pro domácí spotřebitele. V rámci této ideje byla zformulována základní zásada – nové bloky budou stoprocentně ve státním vlastnictví. Při výběru dodavatele se tak dalším faktorem stalo nalezení takového finančního řešení, při kterém to bude možné naplnit.

V jaderném průmyslu je vždy prioritou číslo jedna bezpečnost, která by vždy měla mít přednost před jakýmkoliv jiným kritériem či hlediskem, jako jsou například politické nebo osobní profesionální preference. Maďarské vedení vybíralo dodavatele pro nové bloky v souladu s tímto principem a bezpečnost byla hlavním požadavkem: dvě nové jednotky, jejichž stavbu zahájilo, odpovídají všem mezinárodním a domácím bezpečnostním normám včetně nových, zavedených po havárii na japonské JE Fukušima v roce 2011. Rovněž disponují rezervními řešeními a prvky, jejich úroveň přesahuje současné normy. Všem těmto kritériím odpovídají pouze bloky typu VVER-1200 generace III+. Důležité při výběru rovněž přesvědčivé reference v oblasti stavby nových bloků, jejich údržby a vývoje této technologie. Vláda rovněž kladla důraz na to, aby domácí výrobci a lidé měli co nejvíce možností podílet se na realizaci celého projektu.

Z posledních dvou hledisek byla volba vlády za stávajících okolností jedinou správnou: zatímco stavba všech ostatních bloků podobné technologie hýří neustálými problémy, ruská strana už od roku 2010 pravidelně odevzdává dokončené nové bloky VVER jak v Rusku, tak v jiných zemích. Portfolio zakázek Rosatomu na stavbu nových bloků neustále roste. Poslední skutečnost také znamená, že zkušenosti, které ruská strana nashromáždila v průběhu posledních desetiletí, také zužitkovává a jsou manifestovány na nových jaderných elektrárnách.

Díky investičnímu úvěru, který poskytla ruská strana a jehož horní hranice činí deset miliard eur, získá Maďarsko dva nové jaderné bloky, každý s výkonem 1200 MWt a s minimální provozní dobou 60 let. Tento projekt si vyžádá novou infrastrukturu a rozsáhlé zapojení místních sil, potenciálně tedy znamená velký přínos pro domácí rozpočet. Maďarsku se otevírá výjimečná možnost, kterou jiní dodavatelé nezajišťují: na základě stávající smlouvy až čtyřicet procent veškerých dílů a služeb mohou dodat místní dodavatelé – v přepočtu to znamená zakázky pro místní výrobce a firmy ve výši až 5 miliard eur. Domácím dodavatelům a inženýrům tato možnost otevírá dveře k účasti na projektech v Rusku a mimo něj, budovaných na základě ruských technologií. Příkladem budiž české firmy, které už dnes jsou v některých oblastech pro Rosatom klíčovými dodavateli, účastní se projektů v Rusku a prakticky všech mimo něj. Jsou tak rovněž naplněny celoevropské směrnice, které nařizují, že 55 procent veškerých nákupů v projektu zařizují státní úřady. Projekt může přinést značné příjmy do státního rozpočtu a během vrcholného stavebního období mohou se na stavbě mohou podílet tisíce lidí, především z maďarské strany.

V souvislosti s přijetím ruské nabídky financování je třeba zdůraznit, že je zcela v souladu se zájmem maďarského státu jako celku, jelikož oba nové bloky, jejichž stavba byla zahájena, zůstanou výlučně ve vlastnictví vlády. Podmínky ruského úvěru jsou navíc relativně vstřícné a mírné: jsou omezeny shora částkou 10 miliard eur a jejím úrokem, platební lhůta činí 21 let po spuštění bloků. Maďarská vláda rovněž může splatit celou částku dříve bez jakýchkoliv poplatků a už té možnosti využila: za dobré ekonomické situace a příznivých okolností na mezinárodním trhu zaplatila částku téměř 78 milionů eur před stanoveným datem, díky čemuž značně ušetří na úrocích.

Podle prohlášení vlády bude cena produkce elektřiny na JE Paks-2 činit 15-17 HUF/kWh (50-55 euro/MWh) v průběhu celého šedesátiletého provozního cyklu. Nové propočty, připravené a uveřejněné v únoru roku 2014, rovněž vedou k ceně okolo 17 HUF/kWh po celých šedesát let provozního cyklu. Tato částka zahrnuje počáteční investice do stavby, vyplácení úroku za ruský úvěr a provozní náklady – údržba, cena jaderného paliva a podíl na ukládání radioaktivních odpadů a konečnou likvidaci elektrárny. Šetření Evropské komise došlo k závěru, že projekt bude rentabilní – prodej elektřiny z dvou nových jednotek zcela pokryje počáteční kapitál a časem i přinese zisk.

Rusové na špici

První na světě energetický blok VVER-1200 generace III+, první jednotka Novoroněžské JE-2, je v průmyslovém provozu od roku 2017.

Tento typ byl uznán Mezinárodní agenturou pro jadernou energii MAAE za první blok na světě, splňující všechny světově přijímané bezpečnostní požadavky včetně těch zavedených po nehodě na Fukušimě. Zároveň s tím během detailního studia projektu Paks-2 došla Evropská komise k závěru, že dva nové bloky VVER-1200, budované na JE Paks, odpovídají těm nejpřísnějším standardům jaderné bezpečnosti a radiační ochrany.

V listopadu loňského roku první na světě blok VVER-1200, který je již plně v provozu, na Novovoroněžské JE-2, obdržel cenu od amerického časopisu pro energetiku Power, vydávaného již 135 let, v nominaci Nejlepší elektrárna. Získaly ji rovněž jedna americká a jedna švédská elektrárna. Řada bloků stejného typu je nyní ve výstavbě, případně byly podepsány projektové dohody o konstrukci.

V souvislosti se stavbou nových bloků JE Paks je důležité zmínit, že referentní jednotka pro JE Paks-2, první blok Leningradské JE s reaktorem VVER-1200 generace III+ dosáhl 12. června 2018 stoprocentního výkonu, je tedy připraven k provozu. V Rusku je nyní řada takových bloků ve výstavbě nebo je jejich konstrukce plánována. Mimo Rusko již probíhá stavba dalších takových jednotek, případně byly podepsány závazné dohody o výstavbě, v následujících zemích: Finsko (1), Bělorusko (2), Čína (4), Bangladéš (2), Turecko (4) a Egypt (4). Není vyloučeno, že rozhodnutí o stavbě VVER-1200 v dalších zemích včetně evropských budou následovat.

Ruská korporace Rosatom a Rusko jsou v současnosti strategickým partnerem Maďarska, v jaderné oblasti jde o světovou špičku co se týče rozsahu zakázek, zkušeností a technologické úrovně. Portfolio zakázek Rosatomu v současnosti obsahuje 6 nových jaderných bloků v Rusku a 35 nových bloků v zahraničí, do jaderného klubu v současnosti chce vstoupit stále víc a víc zemí. To vše názorně ukazuje konkurenceschopnost, spolehlivost, bezpečnost a vyzrálost ruské technologie.

Zdroj: Magyar Demokrata

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..