Dne 8. prosince 2017 uspořádala agentura TASS tiskovou konferenci s představiteli mezirezortní komise o stavu radiační situace a organizaci radiačního monitoringu v podniku PO Majak ve věci výskytu ruthenia v ovzduší evropských států. Zabývala tím, zda mohlo ruthenium 106 naměřené v evropském ovzduší uniknout z podniku Majak. V rámci šetření provedla odběr a analýzu vzorků půdy a zkontrolovala ozáření pracovníků podniku. Zprávu z tiskové konference najdete níže.

jaderná energie - Mezirezortní komise kontrolovala ruský podnik Majak kvůli rutheniu - Ve světě (majak) 1
Budova vedení podniku Majak. (Zdroj: PO-Mayak.ru)

Výsledky auditu a závěry meziresortní komise o stavu radiační situace a organizaci radiačního monitoringu v podniku PO Majak.  

V souvislosti se zveřejněním informací na oficiálních stránkách Rosgidrometu o výskytu radionuklidu ruthenium-106 v atmosféře a na území jižního Uralu byla z podnětu generálního ředitele státní korporace Rosatom ustavena speciální meziresortní komise. V období od 29. listopadu do 1. prosince 2017 odborníci státní korporace Rosatom, Ústavu pro bezpečný rozvoj jaderné energetiky Ruské akademie věd (IBRAE RAN) a pracovní skupiny Federální biologicko-lékařské agentury (FMBA) Ruska provedli dodatečný audit radiační situace a organizace radiačního monitoringu v objektu Federálního státního jednotného podniku PO Majak.

Komise analyzovala systém radiačního monitoringu PO Majak, byly odebrány a analyzovány vzorky půdy pro stanovení povrchového spadu radionuklidů, provedeny kontrolní měření velikosti dávky gama záření a hustoty toku beta částic na území v blízkosti Argajaš, Metlino, Novogornyj, Chudajberdinsk, kde Rosgidromet 25. září – 1. října 2017 naměřil zvýšenou aktivitu ruthenia 106. Odběr a měření vzorků byly provedeny paralelně v laboratořích PO Majak a FMBA Ruska (m. Ozjorsk) za účasti členů komise.

Měření kontrolních vzorků nezjistila přítomnost ruthenia 106 (úroveň kontaminace půdy rutheniem 106 byla pod měřitelnou hodnotou), velikost dávky gama záření a hustoty toku beta částic odpovídají přirozenému pozadí.  

Komise nenalezla žádné narušení normálního provozu radiačního monitorovacího systému v podniku PO Majak.

Dříve zaznamenané hodnoty objemové aktivity ruthenia 106 ve vzorcích aerosolů službou Rosgidromet v některých lokalitách jižního Uralu byly 100 až 10000krát nižší než je průměrná roční hodnota objemové aktivity přípustná pro obyvatelstvo podle Norem radiační ochrany (NRB-99/2009). Podle výsledků kontinuálního monitorování radiační situace v podnicích a jaderných elektrárnách nacházejících se na spojnici Evropa – jižní Ural koncentrace ruthenia 106 nepřesáhly v posuzovaném období jednu tisícinu hodnoty přípustné pro obyvatelstvo.

Tyto hodnoty nepřekračují hodnoty naměřené v tomto období v Evropě a téměř se s nimi shodují. Podle MAAE se od 13. října 2017 objemová aktivita (koncentrace) ruthenia 106 naměřená v ovzduší evropských států pohybovala v rozmezí od desítek mikroBecquerel na metr krychlový (µBq/m3) až po desítky milliBecquerel na metr krychlový (mBq/m3), s nejvyšší hodnotou 145 mBq/m3 změřenou 30. září 2017 v Bukurešti (Rumunsko). To je o řád vyšší hodnota než v sousedních zemích a v Ruské federaci. Znepokojující je nedostatek informací, odhalující důvody neobvykle vysokých hodnot aktivity ruthenia 106 v Rumunsku, na jehož území se nachází jaderná centra, včetně Národního výzkumného institutu pro fyziku a jaderné inženýrství Horia Hulubei.

Členové komise souhlasí se stanoviskem MAAE, že zjištěný únik ruthenia 106 nemůže být spojen s provozem jaderných elektráren, jelikož v jaderné elektrárně vzniká ruthenium 106 v důsledku procesu štěpení jako štěpný produkt a je přítomen výhradně ve směsi s jinými radionuklidy, jako je ruthenium-103, cesium-137, stroncium-90 a mnoho dalších.  

Kromě toho se „čisté“ ruthenium 106 a preparáty, které ho obsahují, zpravidla nevyrábějí z použitého jaderného paliva. Nízké koncentrace ruthenia 106 ve směsi s dalšími štěpnými produkty dělají jeho extrakci z použitého jaderného paliva a následnou přípravu preparátů extrémně náročnou a nákladnou.

Z předcházejícího vyplývá, že zdrojem úniku nemohou být ani podniky zabývající se zpracováním použitého jaderného paliva, protože, jak je tomu v případě jaderné elektrárny, ruthenium 106 by se muselo v atmosféře nacházet společně s výše uvedenými produkty štěpení, jejichž aktivity jsou navíc obvykle vyšší než aktivita ruthenia.

Je třeba zvlášť zdůraznit, že PO Majak „čisté“ ruthenium 106 nevyrábí.

„Čisté“ ruthenium 106 se pro lékařské účely v Rusku získává cestou ozařování speciálních terčů v jaderných reaktorech s velkým neutronovým tokem a separace požadovaného radionuklidu pomocí radiochemických metod. Maximální aktivita získávané látky nepřesahuje několik desítek miliCurie a maximální souhrnná aktivita lékařského ruthenia 106 vyrobeného v Rusku za jeden rok nepřesahuje 1 Curie.

Z toho je patrné, že lékařské instituce nemá smysl považovat za původce úniku ruthenia 106 z důvodu velmi nízkých aktivit používaných přípravků.

V říjnu 2017 francouzský institut pro radiologickou ochranu a jadernou bezpečnost IRSN a německý federální úřad pro radiační ochranu BfS publikovaly výsledky numerické simulace, která měla najít oblast, kde se potenciální původce nachází na základě hodnot aktivity ruthenia 106 naměřených v ovzduší evropských zemí. Podle těchto dokumentů by se předpokládaný původce mohl nacházet na území Ruské federace mezi Volhou a Uralem. V tiskové zprávě IRSN z 9. listopadu 2017 bylo řečeno, že podle výpočtů odborníků této instituce dosahovala aktivita unikajícího ruthenia 106 hodnoty od 100 do 300 TBq (od 2700 do 8100 Curie).

Členové komise souhlasí se závěrem o hodnotě aktivity předpokládaného zdroje. Podle výpočtů IBRAE RAN, pokud by se zdroj úniku „čistého“ ruthenia 106 nacházel mezi Volhou a Uralem, jak uvedla IRSN, musel by mít aktivitu zhruba 1000 Curie.

Na základě uvedeného může komise učinit následující závěry.

Pokud by „havarijní únik“ tak vysoké aktivity pocházel skutečně z PO Majak, byly by hodnoty spadu ruthenia 106 v půdě ve městě Ozersk a dalších sídlech v okolí podstatně vyšší než v Evropě. Tento spad by byl zaznamenán komisí díky sběru a měření vzorků provedených v průběhu její činnosti. Spad by bylo možné v půdě najít i dnes. Zaznamenaly by to nutně také dozorné orgány: FMBA Ruska, Rostrebnadzor a Rosgidromet. Tento scénář nenastal.

Podle názoru komise, kdyby se „havarijní únik“ tak vysoké aktivity odehrál v podniku PO Majak, byly naměřil by automatizovaný systém kontroly technologických procesů a radiačních parametrů hodnoty vyšší deseti tisícinásobně až sto tisícinásobně. Velikost dávky gama záření by ve vnitřních prostorách podniku vzrostla několikanásobně, a to zejména na místech, kde ústí potrubí ventilačního systému. Automatizovaný systém radiačního monitoringu by na místech, kde pracuje obsluha, musel ukázat překročení limitních hodnot, spustila by se signalizace a informace by se dostala k velkému množství pracovníků podniku. Utajit takovou událost by nebylo možné. Personál PO Majak a obyvatelé města Ozjorsk by se z médií dozvěděli, že je podniku připisována vážná havárie.

Kromě toho souhlasí členové komise s odborníky z IRSN, že v případě tak závažné havárie, jakou spočítali, by bylo nutné evakuovat obyvatelstvo města Ozjorsk. Jestli by k ní nedošlo nebo by k ní došlo až se zpožděním, bylo by umožněno, aby se v organismu obyvatel, především personálu podniku, hromadilo ruthenium 106. V organismu 250 pracovníků podniku PO Majak včetně radiochemického závodu, kteří prošli kontrolou na celotělovém spektrometru kontaminace člověka v říjnu až listopadu 2017, nebyly nalezeny žádné stopy ruthenia 106. Kontrolu provedli pracovníci Jihouralského institutu biofyziky FMBA Ruska. Tento institut je jedinou nezávislou organizací v Rusku, která má atestaci v oblasti „Individuální dozimetrie osob z personálu a obyvatelstva“.

Podle závěrů monitoringu zveřejněných službou Rosgidromet objemová aktivita (desítky mBq/m3) naměřená v oblasti Jižního Uralu prakticky odpovídá hodnotám změřeným v Evropě. Zvláštností současné situace je absence oblastí s vyšším radiačním pozadím mezi jižním Uralem a východní Evropou, které by nevyhnutelně musely vzniknout v oblasti původu zdroje lokalizovaného na povrchu nebo blízko k povrchu.

Bereme-li v úvahu, že se tyto oblasti nachází více než 2500 kilometrů daleko od sebe, ukazuje to na jiný zdroj úniku, který je vůči oběma oblastem vnějším zdrojem. Například by k tomu mohlo dojít, pokud by v atmosféře shořela umělá družice (nebo její část), která měla na palubě zdroj ruthenia 106 s vysokou souhrnnou aktivitou.

Zdroj: TASS

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..