Harmonizace školení dodavatelů pro přístup k několika jaderným zařízením v USA je jedním z příkladů, jak zajistit bezpečnost při tlaku na průmysl, aby se snížily náklady a udržel si konkurenceschopnost, řekl Peter Prozesky, generální ředitel Světového sdružení provozovatelů jaderných elektráren (WANO), při nedávném rozhovoru se zpravodajem World Nuclear News. Tento přístup je jednou z odpovědí na potřebu průmyslu přizpůsobit své postupy, jak je uvedeno v iniciativě Světové jaderné asociace – vizi Harmony, dodal.

jaderná energie - Organizace WANO považuje harmonizaci za klíčový cíl pro jaderné operátory - Ve světě () 1
Logo organizace WANO (zdroj: NBN)

Každý provozovatel/vlastník jaderné elektrárny/zařízení pro přepracování jaderného paliva i jakákoli nevládní organizace, která má významný dopad na jadernou bezpečnost, může požádat o členství v organizaci WANO. Londýnská centrála má členy z každé jaderné elektrárny, která je v současnosti provozována, po celém světě.

Osvědčené postupy

Iniciativa Harmony, odhalená v září roku 2015, uvádí, že celosvětový jaderný průmysl by měl usilovat o dosažení 25% podílu ve světové výrobě elektřiny do roku 2050, a to přidáním 1 000 GWe nových kapacit. Za tímto účelem vypracovala Světová jaderná asociace tři cíle – rovné podmínky pro jadernou energii mezi ostatními zdroji elektrické energie; harmonizovaný regulační proces; a efektivní bezpečnostní paradigma.

Na otázku týkající se cílů vize Harmony v rozhovoru dne 25. října Prozesky odpověděl, že jednou z klíčových rolí organizace WANO je hledat příklady nejúčinnějších přístupů k jaderné bezpečnosti a sdílet osvědčené postupy. Poukázal na iniciativu Delivering the Nuclear Promise ve Spojených státech amerických, která je výsledkem společného úsilí v průběhu posledních dvou let při snaze najít způsoby, jak zvýšit účinnost provozu bez snížení bezpečnosti.

„Američtí operátoři jistě přinášejí opravdu dobré iniciativy pro úsporu nákladů. Například – kdykoli dodavatel chce vstoupit a pracovat v jaderném areálu, bude to trvat pravděpodobně 1-2 dny (po dobu 8-16 hodin), aby se stal kvalifikovaným k tomu, aby měl na toto místo neomezený přístup,“ řekl. „Školení, při kterém bylo potřeba získat informace o radiační ochraně, kontrole přístupu a bezpečném pracovním uspořádání, probíhalo obvykle 1-2 dny. Nyní sjednotili svá školení po celých Spojených státech, takže pokud jste absolvovali školení v jedné lokalitě, je nyní oprávnění platné pro všechny lokality v USA. Tento krok již ušetřil stovky tisíc, ne-li milionů dolarů, v odpracovaných hodinách dodavatelů.“

Organizace WANO má statut pozorovatele na úrovni správní rady Světové jaderné asociace a ředitel Prozesky je proto „velmi dobře obeznámen“ se třemi cíli vize Harmony a organizace WANO „zřetelně velmi podporuje mnoho aspektů“ z těchto cílů. Rovněž se „přímo angažuje“ v práci pracovní skupiny asociace pro spolupráci při hodnocení reaktorových designů a vydávání licencí (Cooperation in Reactor Design Evaluation and Licensing – CORDEL), která podporuje standardizaci návrhů jaderných reaktorů na základě zdokonalení ekonomiky a bezpečnosti.

Prozesky zdůraznil, že posláním organizace  WANO je „jasně řídit bezpečnost stávajících jaderných elektráren“, nikoliv být „zastáncem jaderné energie“. Doplnil, že organizace WANO dbá na to, aby nebyla viděna jako podporovatel průmyslu, ale spíše jako „kritický pozorovatel“, který řídí bezpečnostní normy v průmyslu.

„Musíme být opatrní s tím, jak přesně souhlasíme s vizí Harmony nebo jak ji podporujeme, protože iniciativa Harmony má jasný cíl – splnit cíle v oblasti změny klimatu s využitím jaderné energie, ale to vůbec není posláním organizace WANO; od našich členů nemáme žádný mandát k podpoře jaderných technologií, jsme zde výhradně k dodržování bezpečnosti,“ vysvětlil.

„Přesto, že existuje celá řada regulačních standardů na celém světě, nejde pouze o udržení růstu průmyslu, jde také o potenciální úskalí z hlediska jaderné bezpečnosti,“ prohlásil. Příkladem toho je reakce na normy ohledně požární bezpečnosti po nehodě v jaderné elektrárně Fukušima Dajiči v březnu roku 2011.

Výzvy

Operátoři a zaměstnanci ze 122 jaderných elektráren z 34 různých zemí světa se shromáždili ve městě Kjongdžu v Jižní Koreji, a to ve dnech od 15. do 18. října kvůli valné hromadě Biennial General Meeting (BGM) organizace WANO. Valné hromady BGM jsou uzavřená setkání, avšak klíčovým tématem diskutovaným na letošním zasedání byla „gravitace ze západu na východ“ u projektů v  jaderném průmyslu, doplnil.

„Přemístění těžiště z pohledu organizace WANO znamená, že se více zaměříme na podporu – na rozdíl od posuzování, a to zejména v souvislosti s novými bloky. Musíme se ujistit, že větší část naší kolektivní energie vynakládáme do podpory těchto nových bloků při jejich výstavbě a uvádění do provozu, a uvádět je do provozu bezpečným a robustním způsobem,“ řekl.

Shromáždění BGM rovněž diskutovalo o výzvách ohledně nátlaků na trhu s elektřinou, zejména v Evropě a Severní Americe, a o dopadu, který má na byznys v oblasti jaderné energetiky, a proto je třeba, aby každý člen organizace WANO důkladně usiloval o to, aby zajistil, že průmysl bude i nadále fungovat bezpečně, dodal. Jedná se o problém cíle vize Harmony, aby byly zajištěny rovné podmínky.

Dalším „zajímavým tématem“ je společenské riziko, řekl. To je „tolik závislé na národní kultuře, že neexistují absolutní prostředky pro měření přijatelnosti rizika“.

S odvoláním na japonský průmysl po nehodě v JE Fukušima Dajiči poznamenal „obrovské znepokojení“ nad průběhem snižování rizika.

Organizace WANO hraje roli ve veřejném přijetí jaderné energie, uvedl.

„Aby organizace WANO mohla být efektivním svědomím pro tento průmysl, potřebuje určitý stupeň důvěrnosti, pokud jde o to, co zjistí, když provádí přezkum členské elektrárny. Můžeme být mnohem agresivnější a přímočařejší v tom, co píšeme, a ve způsobu, kterým přistupujeme k elektrárnám, jež jsou dále od dokonalosti, pokud se lze ujistit, že to, co říkáme, je důvěrné. Takže na rozdíl od Mezinárodní agentury pro atomovou energii, která je povinna zveřejnit to, co zjistí v rámci mise OSART, organizace WANO říká, že budeme zachovávat mlčenlivost. Nicméně, kde můžeme veřejnosti pomáhat, je říct jí, co děláme a jak to děláme, a to by jí mělo dát jistotu, že průmysl má velmi silnou sebekontrolu.“

Představitelé na valné hromadě BGM sdíleli chování průmyslu velmi transparentním způsobem, doplnil, což „pomáhá uplatňovat tlak na ty, kteří potřebují pokročit“. Tento přístup by měl poskytnout veřejnosti jistotu, že průmysl bere bezpečnost vážně, dodal.

Spolupráce

Institut Institute of Nuclear Power Operations (INPO), který sídlí v Atlantě v USA, od poloviny roku 2016 snižuje své mezinárodní aktivity a od února je Prozesky předsedou jeho výboru International Safety and Reliability Steering Committee. Organizace WANO také převzala odpovědnost za fórum INPO International Participant Forum a nahradila ho fórem Chief Nuclear Officers‘ Forum. První setkání v rámci tohoto fóra se uskuteční v prosinci letošního roku v Paříži.

Výbor je nyní širším mezinárodním setkáním, protože ne všichni operátoři na světě bývali členy institutu INPO, vysvětlil.

„To z velké části vyloučilo Ruskou federaci a země bývalého Sovětského svazu – ze zřejmých důvodů – a proto byly tyto státy vždy mimo toto velmi cenné fórum. S tím, že organizace WANO postupuje vpřed, nyní fórum otevíráme všem a díky tomu dostaneme o hodně lepší produkt jako výsledek.“

Mezinárodní členové institutu INPO mají také přístup k událostem o zprávách o jaderných elektrárnách v USA, ale organizace WANO „stejně zaznamená asi 95 % z nich, takže zde není žádný velký rozdíl“, řekl. Na konci svého procesu vzájemného hodnocení měli rovněž posouzení institutem INPO.

„S tím, že organizace WANO, po nehodě v JE Fukušima Dajiči, také provádí proces hodnocení na stejné škále v rozmezí od 1 do 5, tato služba je nyní nabízena i organizací WANO, takže už není jedinečná pro centrum Atlanty a pro elektrárny v USA,“ řekl.

Organizace WANO rovněž rozšiřuje svoji spolupráci s dalšími organizacemi – včetně Světové jaderné asociace, Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), Agentury pro jadernou energetiku (Nuclear Energy Agency) OECD a Mezinárodního jaderného kongresu pro mládež (International Youth Nuclear Congress).

Každá z organizací má své vlastní „specifické místo“, řekl Prozesky. Agentura MAAE se zaměřuje na regulaci ve svých členských státech, zatímco organizace WANO je členskou organizací provozovatelů jaderných elektráren. Oba orgány však mají společné zájmy a programy, jako jsou vzájemná hodnocení ze strany organizace WANO a přezkumné týmy Operational Safety Review Teams (OSART) z agentury MAAE. Sdílejí spolu metodiky a někdy i personál, doplnil.

Agentura OECD-NEA se také více zaměřuje na země a regulátory než na operátory, ale spolupracuje s organizací WANO v oblastech, jako je například lepší porozumění kultuře jaderné bezpečnosti.

Institut INPO zahájil před třemi lety iniciativu, v níž se setkávají organizace – včetně agentury MAAE, agentury OECD-NEA, organizace WANO, institutu Japan Nuclear Safety Institute a asociace China Nuclear Energy Association – aby diskutovaly o tom, jak se vyhnout duplicitě úsilí, uvedl. Například organizace WANO a agentura MAAE sdílejí svůj kalendář událostí a programů tak, aby se hodnotící mise a mise OSART nepřekrývaly.

Důvěrnost

Organizace WANO má formálně podepsanou dohodu o zachování důvěrnosti se všemi svými členy. Jakákoliv třetí strana, která si z oprávněných důvodů přeje, aby měla přístup k těmto informacím, může tento přístup získat na základě toho, že rovněž podepíší dohodu o zachování důvěrnosti. Důvěrnost platí jak pro pozitivní zjištění, tak pro negativní, řekl Prozesky.

„Důvěrnost znamená důvěrnost ve všem, a pokud by se informace dostaly mezi veřejnost, ocitli bychom se v situaci, kdy by lidé v elektrárnách nejspíše nebyli tak otevření při sdílení svých slabin s námi a je opravdu důležité, abychom měli zcela otevřený a transparentní vztah; není v jejich zájmu, aby něco skrývali, protože pak se nedokážou zlepšit a mohou potenciálně způsobit problém pro všechny ostatní v tomto odvětví. Občas se setkáváme s odporem, a pracujeme na tom, aby se lidé otevřeli, ale musíme to dělat v duchu důvěry.“

Mezi guvernéry organizace WANO proběhla dlouhá debata po havárii v JE Fukušima Dajiči o tom, zda by organizace WANO měla zveřejnit své recenze takovým způsobem, jakým agentura MAAE zveřejňuje své zprávy v rámci misí OSART. Organizace WANO dospěla k závěru, že může být transparentní o tom, proč a jak věci fungují, ale ne o tom, co zjistí, prohlásil.

Další vývoj

Na valné hromadě BGM v Jižní Koreji zahájila organizace WANO druhou iteraci dlouhodobého plánu Compass, ve které je nastíněna její strategie pro roky 2018-2022. Předmluva nejnovějšího dokumentu uvádí, že se jedná o „důslednou zprávu ze všech zdrojů, a proto hlavní změna v naší strategii“ spočívá v tom, že organizace WANO a její členové potřebují více podpory pro zlepšení bezpečnosti a výkonu elektráren.

„S omezenými zdroji a náročnými ekonomickými tlaky na mnoho členů se podpůrné činnosti musí zaměřit na nejvýznamnější otázky o bezpečnosti a výkonu, zejména na podporu těch, kteří jsou dále vzdáleni od špičkových technologií, stejně jako na podporu nových účastníků a nových bloků, což jim pomůže začít bezpečně a spolehlivě,“ říká. „Organizace WANO rovněž přezkoumá umístění podpůrných činností, zejména s růstem výroby jaderných elektráren v Asii, aby zajistila, že jsou poskytovány co nejefektivněji a nejúčinněji.“

Oblasti zájmu plánu Compass jsou: pokračovat v podpoře a stanovování standardů vysoké výkonnosti pro stávající světovou jadernu flotilu; vybudovat a udržovat vysoce kvalifikovanou profesionální pracovní sílu v organizaci WANO a zlepšit efektivitu opatření ve správní oblasti; vytvářet účinnější organizaci WANO prostřednictvím důslednějších, věrohodnějších produktů a programů, včetně rozvoje jaderného vedení; a podnítit kvalitnější standardy mezi novými bloky a novými průmyslovými účastníky.

Organizace WANO zkoumá vývoj v oblasti digitálních technologií a jak tyto technologie ovlivňují její členy.

„Design blokových dozoren z 60. let 20. století se v 80. a počátkem 90. let 20. století výrazně nezměnil; měli jste operátory, kteří chodili kolem a ovládali přepínače na panelech. Moderní dozorny jsou zcela odlišné; operátoři sedí za obrazovkami, pomocí myši, trackballu či klávesnice spouštějí a zastavují čerpadla. To nám přináší výzvy – pokud jde o to, jak supervizoři kontrolují činnost v blokové dozorně a jak hodnotíme chování operátorů,“ řekl.

„Ale je to pro nás velmi zajímavá doba. V současné době se musíme zaměřit na nynější možnosti zlepšení efektivnosti s cílem snížit možnost lidské chyby. Jednou z možností odstavní potenciálu lidské chyby je například v tom, že obsluha jdoucí manipulovat s určitým ovládacím prvkem někde v elektrárně má s sebou čtečku čárových kódu, díky které ihned zjistí, jestli se opravdu nachází u správného ovládacího prvku.“

„Organizace WANO se musí přizpůsobovat a očekáváme, že naši členové, nikoliv my, budou inovátoři.“

Zdroj: World Nuclear News

O autorovi

admin

Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..